เกี่ยวกับมหาวิทยาลัย

ประวัิติความเป็นมา

หลักการดำเนินงาน

บทบาทหน้าที่

Outcome และ Impact

Master Plan

สถานภาพการใช้พื้นที่

หน่วยงานที่เข้ามาดำเนินการ

ผังองค์กร

การให้บริการ

ข่าวสารประชาสัมพันธ์

Photo Gallery

  ประวัิติความเป็นมา

มหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรี เริ่มต้นพัฒนาพื้นที่ใหม่ ณ บางขุนเทียนมาตั้งแต่ปี พ . ศ . 2532 เพื่อให้เป็นสวนการศึกษาและสวนอุตสาหกรรม โดยจะเน้นการทำวิจัยและพัฒนาให้เป็นเลิศ การพัฒนาถ่ายทอดเทคโนโลยีและสนับสนุนศักยภาพของอุตสาหกรรมของประเทศ การผลิตนักศึกษาระดับปริญญา ตรี โท เอก ที่มีความสามารถทางวิชาการและตลอดจนคุณสมบัติที่ตรงตามความต้องการผู้ใช้ การดำเนินงานของสวนอุตสาหกรรมของมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีพระจอมเกล้าธนบุรีนั้น มีเป้าหมายที่สำคัญเพื่อนำความรู้ความสามารถทางวิชาการ ผลงานวิจัยและพัฒนา ตลอดจนทรัพยากรต่างๆ ของมหาวิทยาลัย ไปบ่มเพาะและสร้างความสามารถทางเทคโนโลยีและความมั่นคงให้กับอุตสาหกรรมและธุรกิจประเภทต่างๆ โดยจะมุ่งเน้นกลุ่มของวิสาหกิจขนาดเล็กและขนาดกลาง (SME) เป็นหลัก ทำให้ผู้ประกอบการที่มีอยู่เดิมพัฒนาศักยภาพในการแข่งขันเพิ่มขึ้น ก่อให้เกิดผู้ประกอบการรายใหม่ที่มีพื้นฐานทางเทคโนโลยีที่ดี และสร้างเครือข่ายความร่วมมือระหว่างมหาวิทยาลัยกับอุตสาหกรรมขึ้น นอกจากนั้นมหาวิทยาลัยยังเน้นในการทำงานร่วมมือกับชุมชนเพื่อให้เกิดการพัฒนาโรงเรียน ชุมชนและสังคมที่มีความยั่งยืน

ปัจจุบัน มจธ . บางขุนเทียนมีอาคารที่ก่อสร้างและพร้อมในการใช้งานแล้ว 7 อาคาร ได้แก่ อาคารวิจัยพัฒนาและโรงงานต้นแบบ 2 อาคาร อาคารเรียนและสำนักงาน 3 อาคาร และอาคารสาธารณูปโภค 2 อาคาร รวมพื้นที่ทั้งหมดประมาณ 60,000 ตร . ม . ในงบประมาณการลงทุนทั้งสิ้น 1188.63 ล้านบาท โดยเป็นงบในด้านการก่อสร้างอาคารทั้งสิ้น 990.13 ล้านบาท และงบลงทุนครุภัณฑ์ 198.50 ล้านบาท ขณะนี้มีหน่วยงานที่เข้ามาดำเนินงานแล้วคือ สถาบันพัฒนาและฝึกอบรมโรงงานต้นแบบ สำนักสวนอุตสาหกรรม คณะทรัพยากรชีวภาพและเทคโนโลยี คณะสถาปัตยกรรมศาสตร์ หน่วยปฏิบัติการวิจัยและพัฒนาวิศวกรรมชีวเคมีและโรงงานต้นแบบ สำนัห้องสมุดและบรรณสารสนเทศ และกลุ่มวิจัยอื่นๆ จากภาควิชาและคณะต่างๆ อีกหลายกลุ่ม เช่น กลุ่มวิจัย Energy Conservation, กลุ่มวิจัย Membrane, กลุ่มวิจัย Chitin – Chitosan Excellent Center, กลุ่มวิจัย Clean Energy และกลุ่มวิจัย Material & Manufacturing


 

Copyright ©2005. All rights reserved.
http://www.bkt.kmutt.ac.th
King Mongkut's Uinversity of Technology Thonburi (Bangkuntien)
83 Moo 8 Thakham, Bangkuntien, Bangkok 10150, Thailand
Tel. 66-2-4523456 (13 lines) Fax. 66-2-4523455